Vedtægter

Vedtægter for T.H.G.U.  Navn og hjemsted:              Tistrup-Hodde Gymnastik- og Ungdomsforening, forkortet T.H.G.U., er stiftet 4. marts 1970 og har hjemsted i Tistrup, Ølgod kommune (kommende ny Varde kommune)

§2

Formål:                               Det er foreningens formål at fremme det frie, folkelige ungdomsarbejde, gennem idræt og andet kulturelt arbejde.

§3

Medlemmer:                        Alle som tilslutter sig foreningens formål kan optages som medlemmer. Der optages såvel aktive som passive medlemmer. Bestyrelsen har ret til udelukke et medlem, når den skønner, der er grund dertil.

§4

Kontingent:                         Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen. Et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt kan sættes i karantæne, indtil kontingentet er betalt.

§5

Generalforsamling:             Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år omkring den 1. marts. Den bekendtgøres senest 8 dage før i de lokale blade. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 15 år og har betalt forfaldne kontingenter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes skriftligt til formanden inden 1. februar. Forslag, der indkommer efter denne frist, kan behandles, – men ikke stilles til beslutning.

På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent/stemmetællere.
  2. Formandens årsberetning.
  3. Udvalgsformændenes beretning.
  4. Forelæggelse af årsregnskabet.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelse og udvalg.
  7. a) Valg til bestyrelse
  8. b) Valg af udvalgsmedlemmer.
  9. Valg af revisorer.
  10. Eventuelt.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske derom med motiveret dagsorden.

§6

Bestyrelsen/udvalg:             Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant og 2 revisorer. Foruden vælges nødvendige udvalg, inkl. suppleanter. Valg til bestyrelse og udvalg gælder for 2 år, dog er suppleanter på valg hvert år. I bestyrelsen og udvalgene afgår man på skift. Når et medlem rejser, træder er suppleant ind i stedet. Suppleanten sidder da, til vedkommende bestyrelses eller udvalgsmedlems periode er udløbet.

§7

Konstituering:                      Udvalgene konstituere sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Hvert af udvalgene vælger 1 person til bestyrelsen.      Bestyrelsen består af 5 valgte medlemmer og 1 medlem fra hvert af udvalgene. Bestyrelsen konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde at stemmelighed har formanden 2 stemmer.

§8

Regnskab/revision:              T.H.G.U.’s regnskabsår er 1. januar til 31.

december. Regnskab med påtegning fra revisor

fremlæggers på ordinlære generalforsamling

§9

Tegning/hæftelse:               Foreningen tegnes ved underskrift af formand og

kasserer. Ved optagelse af gæld kræves dog

underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§10

Lovændringer:                    Lovændring kan ske ved almindelig stemmeflertal ved to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Lovændring skal bekendtgøres med dagsorden i de lokale dagblade.

§11

Hæftelse:                             Foreningen hæfter alene med sin formue.

Foreningen skal benytte en anerkendt pengeinstitut.

§12

Foreningens ophævelse:    Til foreningens ophævelse kræves ¾ af stemmerne på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Lovændring skal bekendtgøres med dagsorden i de lokale dagblade.Ophæves foreningen, skal dens eventuelle midler gå til folkeligt og kulturelt arbejde i Tistrup og Hodde sogne.

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 20. april 2006.

 

Torben Haahr Pedersen

Formand